Dr.Horák - koncerty a CD

domov

Môj Dr.Horák

mailing list

 

U nás môžete platiť

U nás príjmame
 

Obchodné podmienky


Nákupný poriadok spoločnosti Dr.Horak spol. s r.o. v internetovom obchode www.drhorak.sk

Obsah


1. Úvodné ustanovenia
2. Prevádzkovateľ
3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
4. Reklamácie
5. Reklamácia služieb Slovenskej pošty
6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)
7. Práva a povinnosti predávajúceho
8. Práva a povinnosti kupujúceho
9. Záverečné ustanovenia


ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.drhorak.sk . Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník).

PREVÁDZKOVATEĽ

Majiteľom internetového obchodu je spoločnosť Dr.Horak spol. s r.o., so sídlom Medená 19, 811 02 Bratislava IČO : 31348068 DIČ DPH : SK2020298808. Objednávky sa vybavujú priamo zo sídla firmy a to najneskôr do troch pracovných dní.

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmto nákupným a reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí.
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím s podmienkou zaplatenia jeho kúpnej ceny.

Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.drhorak.sk , kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť bez zbytočného odkladu a o zistených chybách do 3 dní informovať predávajúceho.

Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne ​​(e-mailom) v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby, t.j. musí uviesť o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú. Písomné oznámenie o zistených chybách uplatňuje kupujúci v mieste sídla predávajúceho.

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého vady sú reklamované.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do piatich pracovných dní od obdržania reklamácie, o postupe a vybavení.

REKLAMÁCIE služieb SLOVENSKEJ POŠTY:

Tovar je rozosielané prostredníctvom Slovenskej pošty. Napriek tomu sa môže stať, že k vám príde zásielka poškodená. Kupujúci sa bude riadiť nasledujúcimi pokynmi:

- Zásielku si vždy prezrie pred dopravcom.

- V prípade poškodenia obalu (pokrčený, roztrhaný, rozmočený ...) ihneď s dopravcom spíše protokol o poškodení zásielky.

V prípade problému s o Slovenskou poštou zašle kupujúci mail na adresu horak@drhorak.sk Do predmetu uvedie "Sťažnosť na dopravu", popíše problém, uvedie kontakty na seba, číslo zásielky a číslo faktúry. Predávajúci bude kontaktovať dopravcu a bude kupujúceho informovať o výsledku.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (VRÁTENIE TOVARU)

Kupujúci (súkromná osoba, nie firma s IČO) má právo podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníka č.367/2000 odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, za predpokladu, že kúpna zmluva bola uzatvorená za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom. Kupujúci nemôže odstúpiť podľa odseku 7 od kúpnej zmluvy:

na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, na dodávku novín, periodík a časopisov.

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO


Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať na adresu kupujúceho.
Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné.
Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to zákazník písomne ​​požiada.

Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným, ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.

Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. s celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.

Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak požiada o to písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 5 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. b) Účastníci sa výslovne dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti občianskym zákonníkom. Tento Nákupný a reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 21.septembra2012 . Zmeny poriadku vyhradené. Aktuálne znenie Nákupného a reklamačného poriadku je umiestnené na stránkach www.drhorak.sk .